اطلاعات خزندگان ایران
سایت های دیگر و اخبار

صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایتخزنده چیست؟خزنده شناسی چیست؟ چک لیست خزندگان ایران بر طبق سیستماتیکچک لیست خزندگان ایران از روی نقشهکاتالوگ خزندگان ایران  تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسی اهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 

*چک لیست خزندگان ایران :

رده

راسته زیر راسته خانواده جنس و گونه نام انگلیسی  نام فارسی عکس ویژگی ها وضعیت حفاظتی
Reptilia Crocodilia  Crocodylinae  Crocodylidae  Crocodylus palustris  Marsh Crocodile  *گاندو 
*تمساح تالابی
- VU
Squamates Sauria Agamidae  Paralauudakia caucasia          
Phrynocephalus maculatus          
Phrynocephalus persicus          
Phrynocephalus scutellatus          
Trapelus agilis          
Trapelus lessonae          
Gekkonidae  Agamura persica          
Bunopus crassicauda          
Bunopus tuberculatus          
Cyrtopodion scabrum          
Mediodactylus spinicauda          
Tenuidactylus caspium    
Lacertidae  Darevskia defilippii          
Eremias fasciata          
Eremias papenfussi          
Eremias persica          
Eremias volex          
Mesalina watsonana          
Ophisops elegans          
Scincidae  Ablepharus bivittatus          
Ablepharus pannonicus          
Eumeces schneideri          
Ophiomorus nuchalis          
Trachylepis aurata          
Sphaerodactylidae  Teratoscincus bedriagai           
Uromastycidae  Saara asmussi           
Varanidae  Varanus griseus           
Serpentes Erycidae Eryx jaculus          
Eryx tataricus          
Colubridae Coronella austriaca          
Dolichophis jugularis          
Dolichophis schmidti          
Eirenis collaris          
Eirenis decemlineatus          
Eirenis medus          
Eirenis modestus          
Eirenis persicus          
Eirenis punctatolineatus          
Elaphe sauromates          
Hemorrhois nummifer          
Hemorrhois ravergieri          
Lytorhynchus ridgewayi          
Natrix natrix          
Natrix tessellata    
Platyceps karelini          
Platyceps najadum          
Platyceps rhodorachis          
Platyceps ventromaculatus          
Rhynchocalamus melanocephalus          
Spalerosophis diadema          
Telescopus fallax          
Telescopus rhinopoma          
Telescopus tessellatus          
Lamprophiidae Malpolon insignitus          
Psammophis schokari          
Leptotyphlopidae Myriopholis macrorhyncha          
Typhlopidae Typhlops vermicularis          
Viperidae Echis carinatus          
Gloydius halys          
Macrovipera lebetina          
Montivipera latifii          
Pseudocerastes persicus          
Vipera ebneri          
Testudines Cryptodira 
Emydidae Emys orbicularis          
Testudinidae Testudo graeca          

*مشکلات خزندگان تهران :
...

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 
       
  
 
FA
EN
   
Free DHTML scripts provided by D