اطلاعات خزندگان استان تهران
سایت های دیگر و اخبار
صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایت دوزیست چیست؟ دوزیستان ایران تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسیاهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 
*چک لیست خزندگان تهران :

رده

راسته زیر راسته خانواده جنس و گونه نام انگلیسی  نام فارسی عکس
Reptilia Squamates Serpentes Erycidae Eryx jaculus      
Eryx tataricus      
Colubridae Coronella austriaca      
Dolichophis jugularis      
Dolichophis schmidti      
Eirenis collaris      
Eirenis decemlineatus      
Eirenis medus      
Eirenis modestus      
Eirenis persicus      
Eirenis punctatolineatus      
Elaphe sauromates      
Hemorrhois nummifer      
Hemorrhois ravergieri      
Lytorhynchus ridgewayi      
Natrix natrix      
Natrix tessellata      
Platyceps karelini      
Platyceps najadum      
Platyceps rhodorachis      
Platyceps ventromaculatus      
Rhynchocalamus melanocephalus      
Spalerosophis diadema      
Telescopus fallax      
Telescopus rhinopoma      
Telescopus tessellatus      
Lamprophiidae Malpolon insignitus      
Psammophis schokari      
Leptotyphlopidae Myriopholis macrorhyncha      
Typhlopidae Typhlops vermicularis      
Viperidae Echis carinatus      
Gloydius halys      
Macrovipera lebetina      
Montivipera latifii      
Pseudocerastes persicus      
Vipera ebneri      
Sauria Agamidae Paralauudakia caucasia      
Phrynocephalus maculatus      
Phrynocephalus persicus      
Phrynocephalus scutellatus      
Trapelus agilis      
Trapelus lessonae      
Gekkonidae Agamura persica      
Bunopus crassicauda      
Bunopus tuberculatus      
Cyrtopodion scabrum      
Mediodactylus spinicauda      
Tenuidactylus caspium      
Lacertidae Darevskia defilippii      
Eremias fasciata      
Eremias papenfussi      
Eremias persica      
Eremias volex      
Mesalina watsonana      
Ophisops elegans      
Scincidae Ablepharus bivittatus      
Ablepharus pannonicus      
Eumeces schneideri      
Ophiomorus nuchalis      
Trachylepis aurata      
Sphaerodactylidae Teratoscincus bedriagai      
Uromastycidae Saara asmussi      
Varanidae Varanus griseus      
Testudines  
Emydidae Emys orbicularis      
Testudinidae Testudo graeca      

*مشکلات خزندگان تهران :
...

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 
       
  
 
FA
EN
AR
     
Free DHTML scripts provided by D